سطر اول را نمی نویسم

فرونزیک گیراگوسیان

زندگی یک مجازات آسمانیست
یک شمع سوزان در تاریکی
عشق میگوید
به پشت سر نگاه نکن
خاطره میگوید
به رو به رو نگاه نکن…
+ + +

مارینه پطروسیان

می دانم کسی در این اتاق نیست
و شهر خالیست
و همهۀ میدان های این شهر ِ خالی، خالیست
اما من کوچههای غبار آلود را دوست دارم
و باران ِ کوچههای غبار آلود را
من آنها را که شکست خوردهاند
و غمگیناند
دوست دارم
و آن ها را که پیروز شدهاند
و باز غمگیناند
دوست دارم
+ + +

شانت مگردیچیان

مردم
دور ِ پیالههای شراب جمع میشوند
هیزم افروختۀ نیاکانمان را
به یاد آوردم

+ + +

ترجمۀ واهه آرمن

پست شده در: ۱ تیر , ۱۳۹۲

نوشتن نظر